#120372
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

התקן אינו מגדיר את גודל השלט אלא את גודל האותיות.

בכל מרכיבי דרך מוצא שלא נראה מהם באופן ברור כיוון היציאה מהבניין, ומעל דלת יציאה, יותקנו שלטים שבהם נכתב :”יציאה”, או “יציאת חירום”, עם חץ הכוונה או ללא חץ הכוונה, לפי הצורך; הכיתוב על השלטים יהיה בגוון לבן על גבי רקע ירוק; ניתן לשלב בשלטים צלמית “דרך מילוט” כמפורט בת”י 1918 חלק 4;
( 2) בכל מקום בבניין שניתן לסטות בו מדרך היציאה מהבניין, יותקן שלט “אין יציאה”; הכיתוב על השלט יהיה בגוון אדום על גבי רקע לבן;
( 3) גובה האותיות בשלטים הנדרשים בפסקאות יהיה 15 סנטימטרים לפחות, ועוביים יהיה 15 מילימטרים לפחות; המרווח בין האותיות יהיה לפחות 1 סנטימטר;
התקנת השלטים תהיה בניצב לכיוון המילוט;

לשלטים תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור חשמל עצמאי המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של 60 דקות; גוף התאורה יתאים לתקן ישראלי ת”י 20 חלק 2.22 , והוא יופעל אוטומטית בעת הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל.

יש לפעול לפי תקנות הבניה