#120389
Eton
משתתף

מתנצל מראש ,כאן זה כבר הבנת הנקרא ותפיסת הניסוח המשפטי   .

קרא שוב את חלקי ההגדרות של תקנת כבלים  ותקנת מובילים ,שים לב להבדל בינייהם להגדרה ” תקנה סמויה” בהנחיה לעמדות טעינה .