#120413
Eton
משתתף

מתקנת מעגלים סופיים 

נעשית זינת דוד שמש על ידי כבל על קיר חיצוני של מבנה או על גג, יהיה הכבל שלם לכל ארכו; אין להתקין כבל זה בצמוד לצינור מים.

משמע ללא קופסת חיבורים !!