#120429
Eton
משתתף

 

בעולם ציוד המדידה והבדיקה הניידים לא קיימים מכשיר לבדיקת פחת העולה על 2 אמפר .

קיים מכשיר מאד גדול ולא נייד שמסוגל להפיק עד  10 אמפר לבדיקה .

מבצעים בדיקה עד ל1 אמפר במצב אוטמטי,ובמצב זרם וזמן .