#120438
Eton
משתתף

בשנים האחרונות רשויות מקומיות רבות  משלבות על עמודי תאורה ,מערכות רמזורים ואו מצלמות .

סוגיה זו עלתה למנהל ונקבע  שנדרשת הפרדה  מלאה בין מערכות . על עמודי תאורה הותקנו/ הוצמדו לחלקו החיצוני מובילי מתכת שבתוכם כבלי רמזורים ,פתרון זה קיים כבר שנים רבות .

היום מייצרים עמודים משולבים בעלי תא גישה נמוך למע’ תאורה ,תא גבוה בצידו השני לרמזורים/ מצלמות. נפרדים ומחיצה מלאה לכל גובה העמוד בין חלקיו וכך ניתן להתקין על עמוד אחד מערכות שונות .

כמובן נדרש שילוט אזהרה ” זהירות מוזן מ2 מקורות ,יעוד ומקור זינה בכל תא . 

 

וכמו שציין אריאל על עמודי רשת חשמל או בזק אסור להתקין ציוד של גורם אחר בלי לקבל הסכמתו  וכמובן לעמוד במרחקי הבטיחות  הנדרשים .