#120447
luz
משתתף

מני שלום,

  1. החתך המזערי של מוליך נחושת במעגל סופי, הינו 1.5 ממ”ר (פרק מעגלים סופיים, 9.א’). המא”ז המירבי המותר להגנה על מוליך 1.5 ממ”ר מנחושת בעל בידוד PVC, הינו 10A, והמא”ז המירבי המותר להגנה על מוליך 2.5 ממ”ר כנ”ל, הינו 16A. (פרק העמסה והגנה, 6.ו’). קיים מא”ז 13A, אך הוא לא תקני להגנה על מוליך 1.5 בעל בידוד PVC כאמור.
  2. תאורה שצורכת 3A באופן קבוע, עלולה להפסיק גם מא”ז של 10A, בשל זרם התחלתי גבוה.
  3. מטרת המא”ז היא הגנה על מוליכי ואבזרי המעגל, ואין סיבה להגביל את הזרם ל-6A. עבור מנועים, למשל, משתמשים בהגנת מנוע המכווננת לפי זרם המנוע.

בברכה