#120448
menielectric
משתתף

תודה. כשאתה מציין מעגלים סופיים 9.א זה בחוק החשמל? (אני בכללי עם הספר של דונויבסקי 2021). – לא קריטי בכל אופן.

 

מא”ז מירבי ל 1.5ממ”ר הוא 10 אמפר, אבל מה לגבי הנמוך ביותר, הרי אנחנו רוצים רגישות, סלקטיביות… אז בשביל תאורה בבית (הבנתי שפלורסנטים יש להם התחלה גבוהה אבל נניח שלא משתמשים בכאלה, ואפשר אולי מא”ז 6 אמפר עם אופיין שמאפשר התחלה גבוהה לזמן קצת ארוך יותר), למה צריך מא”ז 10, או יותר מדויק בשבילי לשאול במקרה זה, למה במבחנים של משרד העבודה בוחרים מא”ז 10 ולא 6?

 

[https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/practical-electrician-electrical-facilities-1121/he/final-exams_answers-practical-electrician-electrical-facilities-1121.pdf ] חלק ב פתרון 21. זרם 2.5 אמפר אבטחה 10 אמפר. אגב, הצינור שהם בחרו הוא 13.5 קוטר עם הערה שצריך לשים 16 (קצת קשה להבין את משרד העבודה כנראה). המורה במכללה אמר תמיד 16 מ”מ, רק אני לא בטוח מה לעשות במבחן).

תודה