#120458
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. מכשיר שאינו מפסיק את מפסק הפחת מבצע בדיקת עכבת לולאת תקלה בזרם קטן מ- 15mA. בדרך כלל בין 8mA ל- 12mA ולכן מפסק הפחת לא אמור להפסק.
  2. המכשיר מודד מתח וזרם מחשב עכבה ומפחית מערך העכבה את ההתנגדות הפנימית שלו.
  3. אחוז השגיאה המרבי המוגדר בתקן עבור מדידת עכבת לולאת תקלה הוא 30%, לפיכך לכל מכשיר קיים ערך מזערי של מדידה שמתחת אליה אחוזי השגיאה עולים על 30% והמדידה חורגת מגבולות התקן. במרבית המכשירים המשולבים המקצועיים שיש היום בשוק הערך המזערי של עכבה שניתן למדוד באמצעותם כדי שהשגיאה לא תעלה על 30% הוא 0.25Ω . בערכים נמוכים מערך זה יש צורך להשתמש בגשר
  4.