#120468
STIV
משתתף

מבחינת התעודה הוא יכול.

חשמלאי בעל רשיון ראשי יכול לבנות לוחות לזרם של עד 250A כפוף למגבלות של עמידה בדרישות התקן ותוך ביצוע הבדיקות המוגדרות בתקן.

הייתי מציע שתתיעץ עם קרובים ותיקח מישהו שעשה: מפעלים, בתי אריזה, וילות ודברים גדולים על מנת שתהיה בראש שקט ולא תיקח מישהו לא מנוסה