#120490
arielsegal
מנהל בפורום

בתקנות החשמל מעגלים סופיים נכתב:

זינת מכשירים חד-מופעיים ממעגל סופי תלת-מופעי

15. (א) במיתקנים שבמבני ציבור, בניני משרדים, בתי קולנוע, אולמות תעשיה ואולמות תיאטרון, מותר להזין מכשירים חד-מופעיים ומנורות ממעגל סופי תלת-מופעי, ובלבד שבמעגל סופי כזה יותקן מפסק תלת-מופעי בלוח הזן. (זה אומר שחוץ ממתקנים אלה אסור להזין מכשירים חד מופעיים ממעגל סופי תלת מפעי)

(ב) אין להתקין מפסק חד-מופעי לניתוק מופע בודד של המעגל התלת-מופעי, אלא בלוח אשר בו מותקן מפסק תלת-מופעי למעגל.