#120514
luz
משתתף

אדייק את דברי-

אני רואה שבטבלה שצירפתי של יצרן הכבלים, מופיע בהערה שהזרם המירבי הנקוב בהתקנה באדמה הוא עבור Load factor 0.7, ואילו בתקנות החשמל מדובר מן הסתם על גורם עומס 1 (זרם מתמיד מירבי). ועדיין השאלה בעינה – האם ניתן להסתמך על נתוני יצרן הכבל, כאשר הם מקלים יותר מתקנות החשמל?

בתודה מראש