#120525
arielsegal
מנהל בפורום

חיים שלום,

  1. ההתקנה שתיארת אינה חוקית מהסיבה המתוארת בהמשך.
  2. בתקנות החשמל נכתב:

בתקנות החשמל בפרק מעגלים סופיים נכתב:
14. מספר מכשירים במעגל תלת-מופעי
א. מעגל סופי תלת־מופעי, לא יזין יותר ממכשיר תלת־מופעי אחד, אלא אם כן לכל מכשיר מותקן מבטח המיועד לו בלבד, להגנה בפני עומס יתר.
15. זינת מכשירים חד – מופעיים ממעגל סופי תלת-מופעי
א. במיתקנים שבמבני ציבור, בניני משרדים, בתי קולנוע , אולמות תעשיה ואולמות תיאטרון, מותר להזין מכשירים חד־מופעיים ומנורות ממעגל סופי תלת־מופעי, ובלבד שבמעגל סופי כזה יותקן מפסק תלת־מופעי בלוח הזן.
ב. אין להתקין מפסק חד־מופעי לניתוק מופע בודד של המעגל התלת־מופעי, אלא בלוח אשר בו מותקן מפסק תלת־מופעי למעגל.

לגבי מוליך האפס, אין חשש, הזרם באפס לעולם לא יהיה קטן או שווה לזרם בפאזה המועמסת ביותר כך שמוליך האפס לא צפוי להנזק בשל זרם יתר. שרטט לך תרשים מחוגים שמתאר את סכום הזרמים ותווכח בכך בעצמך.