#120532
asaf
משתתף

תקנות מעגלים סופיים במתח עד 1000V

תקנה 31

(א)למכשיר חשמלי קבוע או נייח יותקן מפסק קבוע אשר יתאים לזרם הנקוב של המכשיר

(ב) המפסק יהיה נפרד מהמכשיר ויותקן בטווח ראיה ממנו. אלא אם כן ניתן המפסק לנעילה במצב מופסק

(ג) המפסק יהיה דו קוטבי למכשיר חד מופעי ובעל שלושה או ארבעה קטבים למכשיר תלת מופעי

תקנה 35

 (א)  מותקן דוד לחימום מים בהתקנה קבועה במיתקן ביתי, תותקן מנורת סימון במקום הנראה לעין; המנורה תעיד על קיומו או העדרו של מתח הזינה במעגל הדוד, אחרי המפסק.

 (ב)  על אף האמור בתקנה 31(ב), מותר שהמפסק לדוד כאמור לא יהיה בטווח ראייה ממנו.

תקנה 50

(א) לדוד שמש יותקנו מפסק ונורת סימון בפנים המבנה, כפי שנדרש בתקנות  30,31 ו35

(ב) בנוסף למפסק המותקן לפי תקנת משנה (א) יותקן לכל דוד שמש, שלא נמצא בתוך המבנה אותו הוא משרת, מפסק צמוד לקונסטרוקציה שעליה נמצא הדוד.

(ג) על המפסק המותקן לפי תקנת משנה (ב) להתאים לדרגת הגנה IP557 לפי תקן ישראלי ת”י 981 ,היינו, עליו להיות מוגן בפני חדירת אבק והצטברותו, בפני גשם ופגיעות מכניות

 

מסיכום של כל התקנות האלו: 

  • דוד שמש חייב במפסק דו קוטבי.
  • המפסק יכול להיות מותקן בלוח או על גבי הקונסטרוקציה שלו במידה והוא לא במבנה.
  • בנוסף חייב להיות מפסק ונורת סימון בתוך המבנה לאחר המפסק המזין שיעיד על קיום מתח.
  • בתוך חדר האמבטיה בכל מקרה אסור להתקין מפסקים  בהנחה שהחדר לא יותר גדול מאיזור 3.
  • המפסק הדו קוטבי צריך להיות או בטווח עין או ניתן לנעילה

בנוסף ראה את החלטה רלוונטית של ועדת הפירושים  

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib12/08-97.pdf