#120557
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מצב 1 אסור לחלוטין. 

בתקנות החשמל לוחות חשמל מוגדר:

ד)  לוח במיתקן דירתי יצויד במפסק מגן, אחד או יותר, כך שכל מעגל סופי במיתקן יוגן בפני זרם דלף העולה על 0.030 אמפר; מפסק המגן האמור יותקן בין המפסק הראשי לבין מבטחי המעגלים הסופיים, אך יכול שהוא יהיה יחידה משולבת עם המפסק הראשי.

אם המא”ז שמגן על הפחת וכן הפחת מתאימים לזרם הצריכה אזי אין צורך במבטח אחרי מפסק הפחת.