#120568
Adnan
משתתף

קיים הבדל קטן בין שני הסוגים של התהודה, אבל מנקודת מבטו של השנאי זה גורם לאותה תופעה – עליית מתח בשניוני.

תהודה רגילה (לינארית) – מה שמלמדים בתורת החשמל, היא תהודה שמתרחשת עקב קיזוז בין היגב קיבולי להיגב להשראי וזה קורה בתדר מסוים, זאת אומרת התהודה תלויה בנקודה מסוימת בה התדר גורם לשני ההיגבים להיות שווים.

תהודה לא לינארית יכולה להתרחש במערכת הספק בקנה מידה גדול יותר ולא בהכרח בגלל שהתדר חצה נקודה מסוימת אלא בגלל הפרעות בזרם או במתח וזה יכול לגרום להכנסת ליבת השנאים לרוויה ועלייה במתח בצד השניוני.

הנגד שמחובר במקביל להדקי משולש פתוח מונע עליית מתח, היתרון הוא שכל עוד הוא מחובר הוא לא פוגע בתפקוד ממסר הגנה ובזמן תהודה ברשת נמנע נזק לציוד האלקטרוני.