#120602
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הַאֲרָקָה היא חיבור חשמלי מלאכותי בין גוף מוליך, שמבודד חשמלית מכדור הארץ, לבין כדור הארץ. תוצאת ההארקה היא כי הגוף המוארק יימצא באותו פוטנציאל חשמלי בו נמצא כדור הארץ באזור ההארקה, וזרם חשמלי יזרום דרך החיבור להארקה במקום דרך גופים אחרים בסביבה. החיבור להארקה גם יפעיל אמצעי הגנה, אם קיימים, במערכת. 

תפקיד הארקה הוא להגן על חיי האדם המשתמש במתקן ועל הציוד המותקן בו מפני מצבים שונים ובכך:

  • לאפשר ייצוב המתח של מערכת אספקת החשמל כלפי האדמה לערך מוגדר, דבר המאפשר לקבוע את דרישות הבידוד של המתקן.
  • לאפשר להאריק את חלקי המתכת שאינם מוליכים חשמל בעת פעולה תקינה של המערכת לצורך השוואת פוטנציאלים.
  • ליצור מסלול בעל התנגדות נמוכה לזרמי הקצר (לולאת התקלה) כדי להבטיח ניתוק אוטומטי על ידי מבטח של המעגל שבו אירעה תקלה.
  • לספק רשת יציבה עם מינימום מתחי יתר בעקבות תופעות מעבר.
  • להגן בפני פגיעות ברק ישירות ובפני עליית מתח עקיפה כתוצאה מהתפרקות ברקים.
  • להגן על המתקן בפני היווצרות מטענים סטטיים בעת חיכוך תוך כדי תהליכי עבודה. היווצרות מטענים סטטיים עלולה לגרום למכות חשמל, שריפה או התפוצצות.