#120612
arielsegal
מנהל בפורום
  1. אין לך גישה לנהלי רשת ארצית (הם שייכים לחברת החשמל). המספרים במצגת לקוחים מתוך נוהל של חברת החשמל.
  2. שיקולי ההארקה נגזרים מהמתח הצפוי בסיכוך בעת עבודה רגילה ובעת התפתחות קצר במתקן (כדי לא לפרוץ את הבידוד החיצוני כשזורם זרם ניכר דרך מוליכי הכבל). קיימים תקנים של IEC ותקנים אמריקאים לחישוב המתח המושרה בכבלים בשל זרמים אלה.