#120649
arielsegal
מנהל בפורום
  1. מספיק לשמור על מרחק של 50 ס”מ בין ברז הגז לבית התקע. בכל מקרה בית התקע חייב להיות מותקן גבוה יותר מברז הגז (בשום מקרה לא מתחתיו, מאחר והגז כבד מהאוויר ויורד למטה) 
  2. על פי התקנות, אסור להתפצל ממעגל תלת פאזי. מעגל תלת פאזי חייב להיות מעגל סופי לחיבור אחד ויחיד!