#120653
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. אכן ניתן להפחית את כושר הניתוק ויכולת הפסקת זרם קצר של ציוד חשמלי שנמצא במורד הזרם, אם קיים מפסק מגביל זרם קצר מתאים במעלה הזרם.
  2. ניתן להיעזר בטבלאות או בכלי עזר תוכנתיים של היצרן כדי לבחון את גבול ההגנה העורפית ואת גבול הסלקטיביות.
  3. גם בתקנות החשמל העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים רשום: 

    (ב) כושר ההפסקה של מבטח, יהיה גדול מזרם הקצר המרבי הצפוי לעבור דרכו; יכול שהתניה זו לא תחול אם התקיימו כל אלה:

    (1) במעלה המעגל מותקן מבטח אחר בעל כושר הפסקה כנדרש בתקנת משנה זו, שיפעל לפני המבטח שכושרו קטן יותר;

    (2) המבטח בעל כושר ההפסקה הקטן ביותר יהיה בעל זרם עמידה שיאפשר להעביר, בלא נזק לעצמו או לסביבתו, את זרם הקצר הצפוי עד להפסקתו על ידי המבטח שבמעלה המעגל.