#120659
mordehay
משתתף

luz  שלום 

עכשיו  קצת יותר ברור  . כמו שכתבתי בתגובות הקודמות [ המגעים מתרחקים טיפה ] 

אף שעל פניו נשמע מוזר . הרי בזרם כזה צפויה קשת חשמלית והיווצרות חום ופיח בין המגעים כאשר הם רק מתרחקים מעט . 

היה צפוי שמהלך שכזה יפגע באספקת המתח לצרכנים האחרים באותו שדה . אבל כפי הנראה שבזמן קצר שכזה בכל מקרה המתח נופל לכולם