#120702
Mp1969
משתתף

רז, 

שלום רב .

לצערי יצור לוח בתקן לא כולל תכנון לא תקין. 

יש מספר בעיות אבל חוסר בגנרטור או אמצעי ניתוק באתר לא בתחום יצרן הלוח  .

בתוכנית מצויין כי נמצא מפסק בחדר מונים וגם הכינו פיקוד לסליל הפסקה עבורו, 

מבחינת הלוח יש ירידה בחתך עבור הזנה למפסק מחוגר – מוליך זה נקרא מוליך לא מוגן ודרוש בידוד מוגבר עבורו כמו כן ישנה מגבלה למספר התאים שהוא אמור לעבור. למעשה הוא אמור להתחבר לתא 

הסמוך בלבד.

במקרה של ניתוק המפסק הראשי של שדה ב”ח לא תופעל מערכת ההחלפה כי הפיקוד וגם הכח מוזנים לפניו ולכן המפוח ישאר מוזן, 

תמיד כדאי לדבר עם יועץ החשמל כדי להבין את כוונתו .