#120754
difrentional
משתתף

אם הבעיה במעגל (קו משמש להזנת לוח) מספיק לנתק את המפסק של התאורה ולסגור את המא”ז ואם יש בעיה במעגל עד המפסק הפחת יגיב. אך הבעיה אינה מופיעה במיידית אלא רק לאחר מספר דקות, וגם הסבירות שהוציאו מעגל נפרד מהלוח רק לגוף תאורה חיצוני מאוד נמוך.צריך לוודא אם יש עוד צרכנים ובמידה וכן לנתקם ואז להמשיך עם הבדיקות עד לאיתור מלא של התקלה.