#120761
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

גם מנהל לענייני חשמל וגם התאגדות מהנדסי החשמל ולשכת המהנדסים, הבהירו לחברות הביטוח ולשרותי כבאות, שהיחידים שמוסמכים לחתום על תקינות של מתקני חשמל הם בעלי רשיון בודק.

חברות הביטוח מנצלות את אי ההבנה ובעת שקורה ארוע ביטוחי בשל בדיקת בודק שאינו מוסמך לחתום, הן לא משלמות את הפיצויים בגין האירוע.

חשמלאים צריכים לבצע עבודות חשמל ובודקים צריכים לבדוק מתקני חשמל.