#120765
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן נכון השדה המגנטי של כדור הארץ הוא בממוצע כ- 500mGauss. שדה זה משתנה עם שעות היממה בשיעור שגדול מ- 4mGauss. שדה זה הוא אכן שדה מקטבים קבועים כמו מגנט קבוע ולכן נחשב כשדה DC. גוף האדם בנוי לחיות בהשפעת שדה מגנטי כזה ואין בכך פגיעה כלשהי.

לדעתי שדות ממתקני חשמל ברמה של 4mGauss הם נמוכים מאוד ואין סיבה כלשהי להתרגש מהם או לחשוש להשתמש במתקני חשמל או לשהות בקרבתם.

קרינה מייננת ומזיקה הינה קרינה בעלת אנרגיה מספקת לגרום ליוניזציה של אטומים במולקולות ושבירה של המולקולות מתחילה בקרינה אולטרה סגולית בתדר של 10^15 הרץ ומעלה. שדות ממתקני חשמל מאופיינים בתדר של  50HZ ולכן הם בקצה הקיצוני השני של סקלת התדרים. לפיכך הסיכון מהם נמוך ביותר ולדעתי מגובה בלא מעט יחסי ציבור ופאניקה מיותרת.