#120781
Mp1969
משתתף

בהמשך לשאלה על הזנת עגורן 

בהרבה אתרים מזינים עגורן ללא מוליך אפס, 

האם זה תקין ? 

יש חובה של מפסק מגן בצריח העגורן האם זה לא פוגע בתפיקודו ? 

תודה.