#120782
MOSH
משתתף

תודה אריאל.

א) אכן התכוונתי למפסק יצוק (בתקנות מוזכר “מפסק אוטומטי הניתן לכיוונון” כמדומני שמאמ”ת הוא ר”ת של כך – “מפסק אוטומטי מתכוונן”. כמו”כ בקטלוגים של חברות ETON וHAGER מופיעים מפסקים יצוקים בשם מאמ”ת…. בניגוד לABB ולשניידר שאכן מוזכר מפסק יצוק). 

ב) הזכרת שמפסק יצוק חייב להפסיק זרם שמעל 20% זרם נקוב בתוך שעתיים. ומה בקשר למוזכר בחוק שבמפסק יצוק (מתכוונן), זרם שמעל 1.3In נחשב לזרם הבדיקה הגבוה (I2)? האין הכוונה לזרם השימוט המובטח בתוך שעה? יש סיבה לכך שלא הזכרת זאת?

ג) האם אוכל לקבל איזשהוא קישור לצפייה באופייני מפסקים יצוקים של יצרן מסוים?

תודה רבה