#120801
aron david
משתתף

התקלה היתה בגוף התאורה עצמו

גם כשאתה מנתק את הפאזה נשאר נגיעה דרך האפס שיכולה להפיל את הפחת

כשהפסקת את המאז לא היו זרמים במוליכי האפס בסביבת התקלה ולא עבר מספיק זרם להארקה בכדי להפיל את הפחת.

כשהפסקת רק את המתג של נורה זו עדיין היו זרמים במעגל במוליך האפס מצרכנים אחרים במעגל שעבדו וחלק מהזרם זלג מהאפס להארקה והפיל את הפחת