#120824
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תקנות החשמל מחיבות כבל שלם לכל אורכו ובטח לא מוליכים בתוך צינור.

ראה תקנות החשמל בנושא מעגלים סופיים

49. זינת דוד שמש
(א) דוד שמש יוזן על ידי מעגל סופי מיוחד בלוח של המיתקן.
(ב) נעשית זינת דוד שמש על ידי כבל על קיר חיצוני של מבנה או על גג, יהיה הכבל שלם לכל ארכו; אין להתקין כבל זה בצמוד לצינור מים.