#120840
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

קבלים מותקנים רק כאשר מתקינים מספר מפסקים בטור לכל קוטב.

הדבר מתבצע בשל רמת המתח ולצורך חלוקת אנרגית הקשת על מספר מרווחים באופן שווה.

קבל כידוע מתנגד לשינויי מתח על פניו. כשהמפסק מחובר המתח על הקבל אפס ועם פתיחת המגע המתח על הדקי המפסק עולה בהדרגה ומחלק את אנרגית הקשת באופן שווה על המפסקים הטוריים.

על פי רוב המנתק הטורי קוטע לחלוטים את הזרם במעגל וחיבור המפסק לאחר מכן, מרוקן את המטען על הקבלים.

כך למשל במפסקי זרם במתח שעולה על 245kV מתקינים 2 מפסקים בטור וקבלים במקביל לכל אחד מהם וארבעה בטור למתח שעולה על 420kV.

https://www.zensol.com/videos-2/video-4-grading-capacitors/