#120870
rafi1791
משתתף

מבטח C לפי האופיין אמור לנתק תוך 5 שניות בזרם קצר של 6.6 פי In במקרה זה הוא 16A, תציב בנוסחה t=(KS/Ik min)^2 

K=140 לפי בידוד 90 מעלות S=חתך מוליך Ik=זרם קצר מיזערי. אתה תקבל 11 שניות בקירוב ב2.5 ו3.35 ב1.5.