#120871
difrentional
משתתף

כאשר מדובר במוליכים בודדים  הבידוד הינו pvc  ומדובר ב 70 מעלות צלסיוס ולא ב 90. כאשר ה  k=115 עבור נחושת ל בידוד 70 ו k 143 ל 90.

כמו כן הנוסחה נכונה עבור מוליך בידוד 70 מעלות עד ל 160 מעלות   בתנאי  שהטמפרטורה ההתחלתית של המוליך הינה  70 מעלות!! ועבור  כבל  xlpe למשל  90 מעלות עד 250 בתנאי שהטמפרטורה ההתחתית היא ב 90 מעלות!! לכן סביר להניח  שמוליך 1.5 ממ”ר (בידוד 70 מעלות) הנמצא בצינור בתוך קיר בטמפרטורה 70 מעלות צלסיוס מזרים הרבה יותר מ 16 אמפר. לכן לא ניתן לדעתי ישירות להציב בנוסחה ורק מנקודת זרם זו ב 70 מעלות  לדעתי ניתן להשתמש בנוסחה ולהוסיף  את התוצאה. לכן כאשר מדובר בכבל 90 מעלות היכולת גבוהה יותר, אם לקחת בחשבון את מצב trip  של המא”ז כאשר הוא חם והתייחסות לתהליך כאדיאבטי למוליך עצמו.  לדעתי מא”ז תקני c  שינותק בתוך 5 שניות לא יהרוס את הבידוד של המוליך.