#120897
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מוזר עניתי לשאלה זו מזמן אך איני רואה את תשובתי ולכן לא זכית לתשובה.

ההכללה קטן מ-0.1 שניה באה כדי להגדיר תחתיה את כלל המפסקים המגבילים זרם קצר.

במפסקים אלה בדרך כלל קיים מנגנון הדיפה של המגעים שמנצל את אנרגית הקצר להפסקה מהירה של המגעים.

האינטגרל של הזרם בריבוע כפול הזמן מבטא אם כך כאנרגיה שעוברת במוליכים עד להפסקת הקצר. אנרגיה זו צריכה להיות נמוכה מעמידות חומר המוליכים.

מה שעלך לבצע זו השוואה בין אנרגית המעבר שמעביר המבטח (על פי קטלוגי היצרן) לבין עמידות המוליך באנרגיה זו. אם האנרגיה שמתפתחת גדולה מעמידות המוליך הוא יותך.

מאחר וההתחממות היא אדיאבטית (ללא מסירת חום לסביבה) הרי שחומר המוליך עשוי להיות מותך. חומר המוליך וכלי הקיבול של החום כנראה קובעים את הנזק שיגרם למוליך.