#120964
arielsegal
מנהל בפורום
  1. שימוש במגען לזרם נקוב גדול יותר אפשרי אם כי מגענים איכותיים אמורים לבצע כ- 2 עד 3 מליוני מחזורי פעולה ולפיכך אין לי ספק שהמזגן יסיים את חייו הרבה יותר מוקדם מאשר המגען.
  2. לא ניתן לחבר את המא”ז לפיקוד למעגל הכוח מאחר ושטח חתך המוליך אינו מתאים, יתרה מזו הפיקוד יכול להיות במתח נמוך מאוד ובהפעלה באמצעות ישומון (אפליקציה) או דומה.