#120972
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בבית חדש יש לבדוק עמידה בכלל תקנות החשמל באשר ללוחות החשמל (שילוט עמידה בתקנות, שטחי חתך מוליכים וכדומה), להארקת כלל הגופים המתכתיים ושפופרת ההארקה בבתי תקע, להתנגדות בידוד המוליכים, תקינות פעולת מפסקי המגן ועוד….

כמו כן יש לבדוק רציפות הארקה בין הקוצים, זיהוי הקוצים והתנגדות בין הקוצים לפה”פ.

עכבת לולאת תקלה במתקן מאופס צפוי להיות שווה לעכבת הקצר פאזה אפס.