#121008
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

גנרטור לאירוע רב משתתפים חייב לפעול בשיטה מוארקת.

לפיכך יש להתקין לגנרטור הארקת שיטה והארקת גוף.

מאחר ולא צפוי שהתנגדות האלקטרודה כלפי האדמה תהיה קטנה מ-5 אוהם וכן עכבת לולאת התקלה לא צפויה לעמוד בדרישות תקנות החשמל, יש להגן על מערכת החשמל בשיטת: מפסק מגן (פחת) כהגנה בלעדית. 

המפסק משולב הפחת ישמש כמפסק ראשי וכל המעגלים יהיו מוגנים במפסקי פחת של 30 מיליאמפר.