#121013
Adnan
משתתף

שלום אריאל,

 

ממה שאני מבין מהתמונה, ההדקים שהכותב סימן הם ההדקים של מונה חח”י, ז”א החשמלאי מבקש להסתעף מהמהדקים האלה לצורך הזנה העמדה, הסתעפות זו נמצאת לפני המפסק הראשי של הדירה (ממה שאני מבין מהתמונה לפחות).

האם נכון להגיד שבמקרה זה, חובה בהסתעפות זו להתקין לוח חלוקה קטן ובו מעגלי יציאה, אחד לדירה ואחד לעמדת הטעינה, זאת על מנת לשמור על מפסק ראשי אחד לכל מתקן הצריכה ? 

תודה