#121029
tooten
משתתף

שלום אריאל ותודה

זה מאגר של מי השקיע ולא ברכת דגים.

אז אני מבין שאני חייב שהארקה שיוצאת מממיר והארקה הקונסטרוקציה של פנלים יהיו מחוברים לאותו פס הארקות?

אם אני יכול שלוח איסוף ממירים יהיה לא בתחום השפעה של עמדת ממירים אלה בתחום השפעה של השנאי ואם יהיה לי קצר בצד AC

הלולאת תקלה תסגר דרך השנאי ?