#121041
arielsegal
מנהל בפורום

1. השימוש בצנרת המים להארקה למבנים שנבנו אחרי 1978  מותר אך ורק באישור הרשות המקומית וכן בפיקוח חשמלאי.

2. אם תנאים אלה מתקיימים ניתן להתחבר בדר שתיארת.

3. לחילופין ניתן להתקין אלקטרודה אופקית לאורך החפירה של כבל הזינה או להקיף את המתחם במוליך אופקי בשטח חתך 35 ממ”ר העומק 80 באדמה. להערכתי תצליח להגיע לערך הארקה תקין