#121049
adi15
משתתף

היי,

לא כ”כ הבנתי את סכמת הארקות במתקן אבל במתקנים מהסוג הנ”ל בדר”כ הדרך הנכונה והנוחה:

ה-DC בעצם נימצא בזינה צפה וכלל הקונ’ כולל הפנאלים מתחברים לפה”פ בסוף כל שורה לצורך השוואת פוט’ כהגדרתו בחוק תחת זינה צפה, ניתן ולדעתי עדיף לשרשר בין הפה”פים הנ”ל ומים יציאה לפה”פ של ריכוז ממירים.

עדיפות שתיהיה לולאה משני כיוונים ליתירות.

לולאת תקלה לא רלוונטית במצב המצויין כיוון שאין לה כיצד להיסגר

צד הAC ציינת אמצעי ההגנה בפני חשמול הוא TN-S ולכן לולאת תקלה בצד ה-AC תסגר כמובן דרך המקור( שנאי).

כשאמצעי ההגנה בפני חשמול הוא TN-S אין בעיה ששלוח איסוף יהיה מחוץ לתחום השפעה של ממירים (ראה דוגמה של התקנת ממירים על המים).

בשיטה זו ככל שתחבר יותר פהפ”ים לולואת התקלה (צד AC ) תקטן .