#121062
Adnan
משתתף

שלום,

 

קודם כל תגדיר על איזה הספקים מדובר, האם מדובר במתקן מ”ג או במתקן מ”נ.

במתקן צף על המים אין אפשרות לבצע הגנה באמצעות TT – חייב השוואת פוטנציאלים בין האסדה לבין המקור המזין, מסלול לולאת התקלה חייב להיות דרך מוליך הארקה ייעודי ורצוי יותר ממוליך אחד.

האם המתקן הוגדר כמתקן חקלאי ? בסופו של דבר לכל מתקן מעל הספק מסוים נדרש היתר בניה, כידוע, בהיתר בניה רשום סוג המתקן וייעודו.

אם המהפכים הותקנו על האסדה, חובה להתקין משטח שווה פוטנציאלים מסביבים (ראה הנחיות מנהל החשמל בנושא), בנוסף יש להתקין פסי השוואת פוטנציאלים משניים בכל עמדת מהפך, פסי השוואת פוטנציאלים יחוברו ביניהם על האסדה, מהאסדה יש לצאת עם מוליכי הארקה המתאימים לתנאי ההתקנה, שטח חתך ההארקה חייב לעמוד בזרם הקצר הצפוי בין מוליך מופע לבין גוף ממיר (לדוגמא קצר עם סבירות גבוהה).

אם המהפכים הותקנו מחוץ לאסדה והוחלט להוליך את צד ה DC עד למהפכים, יש לדאוג לקשר גלווני מלא ע”י גידים בשטח חתך 25 ממ”ר לפחות, בין השדה הסולארי לבין תחנת המהפכים.

לא חייב להתקין את לוח איסוף בצד ה AC ליד המהפכים, בכל זאת חובה מנתק בעומס אם המרחק עלה על 3 מטר.

לגבי הטענה שצד ה D.C מוגן בזינה צפה – לא נכון, קיים ייחוס לאדמה ע”י ממשק אלקטרוני פנימי במהפך.

רוב המהפכים מוגדרים כ TL – TRANSFORMERLESS – צד ה D.C מוגן ע”י התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר, זה מתבצע ע”י הארקת אחד הקטבים בממשק האלקטרוני הפנימי של המהפך (ע”י היצרן), לפי מפל מתח יחסי מתבצע זיהוי הזליגה והפסקת הייצור.