#121079
Power
משתתף

במקרה של האפס מנותק ,נראה לי צרכנים חד פזאים לא היו עובדים. 

מה זאת אומרת ,מערכת אל פסק צפה ומתחים אינם מיוחסים להארקה?

אפס והארקה צריכים להיות רציפים במערכת אל פסק.

איך אני מזהה שמערכת אל פסק צפה?

תודה.