#121082
MV
משתתף

שלום לכולם

3) באזור 3, כאמור בפסקה (2) וכן מפוחי אוורור, מחממי אויר, מייבשי מגבות, מיתקן ג’אקוזי וכיוצא באלה, וכן מותר להפעיל מכונת כביסה ומכונה לייבוש כביסה.

רשום מיתקן ג’אקוזי מותר להתקין באזור 3 רק לא מובן אם מתקן ג’אקוזי לא הופך עצמו לאזור 0 בגלל סף מים בתוכו? .תודה