#121093
STIV
משתתף

לא חייב להתקין את לוח איסוף בצד ה AC ליד המהפכים, בכל זאת חובה מנתק בעומס אם המרחק עולה על 3 מטר.

לגבי הטענה שצד ה D.C מוגן בזינה צפה – לא נכון, קיים ייחוס לאדמה ע”י ממשק אלקטרוני פנימי במהפך.

רוב המהפכים מוגדרים כ TL – TRANSFORMERLESS – צד ה D.C מוגן עי התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר, זה מתבצע ע”י הארקת אחד הקטבים בממשק האלקטרוני הפנימי של המהפך (ע”י היצרן), לפי מפל מתח יחסי מתבצע זיהוי הזליגה והפסקת הייצור