#121100
Eton
משתתף

שלום רב 

בראייתי זו אחת הבדיקות  היותר מאתגרות לביצוע במתקן חדש ועל פי כמה וכמה במתקן ישן .

עפי תקנות החשמל פרק הארקות יסוד  סעיף 12 

<b>בדיקת הארקות יסוד</b>
  (א) הארקת יסוד תיבדק לפני הפעלת המיתקן ובכל בדיקה של המיתקן, לרבות בדיקה חזותית, ותוצאותיהן יירשמו בידי הבודק בתעודות בדיקה ויישמרו בידי בעל המיתקן או מחזיקו.
  (ב)

עכבת (אימפדנס) לולאת התקלה תימדד דרך הארקת היסוד כשזו מנותקת מפס השוואת הפוטנציאלים.

 

המשמעות יש לזהות את כל היציאות מטבעות בגישור המחוברים לפהפ ראשי ומשני ( כמו בחדרי גנרטור, משאבות, גג וכו ,כולל ניתוק בין מוליל הארקה שרצים גובה הבנין וכול 4 קומות מחובר בד”כ לטבעת גישור אנכית .

ולצד כל אלה לפני יש לבדוק על הפה”פים ,כולל ניתוק הזינה של כל הצרכנים/ חצרים / דירות/חנויות וכו  לפני הפירוק פהפ מטבעת הגישור .

ולאחר מכן לבצע בדיקות  רציפות בין כל היציאות. 

כפי שפתחתי מאתגר מאד .