#121104
Eton
משתתף

שאלת תם ,

אריאל ,עפי התקנות הזנה לאתר בנייה  אינה מוגבלת לשיטת אספקה אחת , ברור לכולנו שאיפוס הוא בעיתי ומסוכן באתר בנייה ,אך האם ניתן לשלב הזנה הפרד מגן רק לרתכת? 

משמע זינה ללוח משנה בקרבת הרתכת הכולל בתוכו הפרד מגן  שאליו תחובר הרתכת בלבד ?