#121107
Eton
משתתף

האמת שאלה יפה , שאפילו קיבלה בעבר התייחסות בוועדת פרושים לגוף תאורה שמקבל כמה הזנות.

לדעתי מאחר ולא מדובר על מכשיר שמקבל מספר הזנות כפי שבתקנות מעגלים סופיים 

<b>הזנת מכשיר ממעגלים סופיים אחדים</b>
    ניזון מכשיר חשמלי ממעגלים סופיים אחדים, ירוכזו אמצעי הניתוק למעגלים אלו בלוח משותף; בקרבת המכשיר ובקרבת אמצעי הניתוק של מעגלי הזינה ייקבעו שלטי אזהרה ברורים; שלטים כאמור אינם נדרשים כאשר מותקן מפסק משותף לכל המעגלים המנתק אותם בו-זמנית.

 

לכל מעגל נדרש המבטיח היעודי עבורו בין עם 2p או L+n  כך גם אתה שומר על אמינות אספקה .