#121196
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

שירות מתכתי כדוגמת סולמות כבלים, פירי מעליות צנרת כיבוי אש, אוויר דחוס וכדומה יש לחבר באמצעות מוליכי חיבור לפס השוואת הפוטנציאלים. מוליכים אלה משמשים להשוואת פוטנציאלים! כלומר יצירת מתח אחיד על כלל חלקי המתכת הלא חשמליים של המתקן.

שטח חתך מוליך החיבור יהיה 10 ממ”ר לפחות והמוליך לכל שירות חייב להיות משולט ולהיות יחודי לאותו שירות.

לפסי ההארקות בלוחות מחברים מוליכי הארקה (ולא מוליכי חיבור) ששטח חתכם נגזר משטח חתך מוליכי הפאזות והם משמשים להגנה בפני חשמול!