#121219
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. נכון מאוד אין להוציא מוליכי הארקה למבנים המרוחקים.
  2. אם ההזנה למבנים אלה מתבצעת באמצעות כבלים מותקנים באדמה, רצוי להוליך במקביל לכבלים מוליך הארקה חשוף בשטח חתך 35 ממ”ר לפחות שיתחיל מנקודה מרוחקת מהמבנה המזין ויגיע עד למבנים המוזנים. אפשר לחבר את הארקת המבנים היבילים אל אותו מוליך.
  3. את כל הלוחות במבנים יש לחבר לאותו מוליך באמצעות מוליך בשטח חתך 10 ממ”ר לפחות שיתפצל מהמוליך המרכזי באמצעות מהדק לחיצה תקני (לא קנדי). המבנים מוגנים במקרה זה בשיטת TT.