#121268
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בלוח מתכתי (לוח מסוג 1) מודדים את עכבת לולאת התקלה בלוח ומכווננים את ההגנות במבטח שבלוח המזין בהתאם לזרם הקצר המזערי הצפוי בלוח. במקרה זה אנו מוגנים מפני קצר בלוח המוזן בלבד.

בצרכנים או בלוח מסוג 2 אנו בודקים את עכבת לולאת התקלה וזרם הקצר הצפוי בצרכן המוזן ממבטחי הלוח ומוודאים שבמקרה של קצר בצרכן, יפסק המבטח שמגן על המעגל ממנו מוזן הצרכן.

על פי רוב אם זרם הקצר בצרכן שהמבטח שלו הוא הגדול ביותר בנקודה המרוחקת ביותר של המעגל, מאפשר הפסקת המבטח בעת קצר בנקודה זו, יש להניח שצרכנים קרובים יותר (שהארקתם תקינה) יפסקו גם הם בעת קצר.