#121309
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

דרישה זו חלה על בנינים שיש להם הארקת יסוד:

(ד) במבנה בן 4 קומות ומעלה יותקן מוליך נוסף במקביל למוליך ההארקה הראשי (להלן – מוליך מקביל), שיהיה אחד מאלה:

(1) מוליך פלדה אנכי הטמון בבטון המבנה, המהווה חלק מזיון המבנה (טבעת גישור אנכית) ואשר ימלא אחר כל הדרישות הקיימות לגבי טבעת גישור;

(2) מוליך נחושת בעל חתך שווה לפחות לזה של מוליך ההארקה הראשי.

(ה) בכל קומה רביעית וכן בקומה העליונה של מבנה ייעשה חיבור בין המוליך המקביל לבין מוליך ההארקה הראשי; היה המוליך המקביל מוליך הפלדה האנכי (טבעת גישור אנכית), יהיה החיבור אל היציאה כדוגמת יציאת חוץ מטבעת גישור לפס השוואת פוטנציאלים.

אם למבנה אין הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים, והוא נבנה עוד לפני כניסתה לתוקף של תקנת הארקת יסוד (1981), אין צורך בהעברת מוליך אנכי